fbpx

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

 1. Patrixweb is gevestigd te Doetinchem
 2. Het Kvk-nummer is :  72315237
 3. Definities:
  a. De opdrachtgever: de (weder)partij die een overeenkomst met Patrixweb | Design with style sluit.
  b. Overeenkomst: de overeenkomst, zijnde het geheel van afspraken Patrixweb | Design with style en de opdrachtgever tot het verrichten van werkzaamheden, leveringen en/of diensten.
  c. Gegevens: hieronder wordt verstaan:
                    1. Persoonsgegevens
                    2. Gegevens die nodig zijn voor het verrichten van de werkzaamheden.

Artikel 2. Toepasbaarheid

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Patrixweb | Design with style gedane:
 2. a. Aanbiedingen
 3. b. Gesloten overeenkomsten
 4. c. Uitgebrachte offertes
 5. d. Contracten die gesloten zijn onder opschortende of ontbindende voorwaarde
 6. e. Opdrachtgever heeft voor ondertekening de algemene voorwaarden kunnen inzien op de website en is bij het verstrekken van het concept contract hier nogmaals op gewezen.
 7. Opdrachtgever stemt op het moment van ondertekening ermee in dat hij/zij de algemene voorwaarden heeft gelezen en geaccepteerd.
 8. Wanneer bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig zijn, zullen de andere bepalingen uit de algemene voorwaarden van kracht blijven. Omtrent de vernietigde/ nietige bepaling(en) zal in overleg met opdrachtgever een rechtsgeldige bepaling die het gedachtegoed van de vernietigde/ nietige bepaling eerbiedigt worden toegepast.

Artikel 3. Intellectueel eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom die in het kader van de dienstverlening tot stand zijn gekomen behoren toe aan Patrixweb | Design with style . Hierbij valt te denken aan :
  a. Documentatie ter uitvoering van dienstverlening
  b. Adviezen
  c. Offertes
  d. Voorbereidende materialen
  e. Algemene voorwaarden
 2. De door Patrixweb | Design with style opgestelde documenten mogen alleen het doel dienen dat van te voren is afgesproken met Patrixweb | Design with style. Dit houdt in dat de geleverde stukken zonder schriftelijke toestemming van Patrixweb | Design with style niet geheel of gedeeltelijk verveelvoudigd mogen worden.
 3. Wordt zonder toestemming van Patrixweb | Design with style de geleverde stukken geheel of gedeeltelijk verveelvoudigd zal aan de overtreder een boete worden opgelegd ter hoogte van €5000.-.
 4. De teksten, afbeeldingen, creatieve elementen en bedrijfsnaam zijn eigendom van Patrixweb | Design with style.
 5. Bij gestandaardiseerde afbeeldingen wordt gebruik gemaakt van diensten waar auteursrechtelijk vrije afbeeldingen worden aangeboden, deze diensten geven de mogelijkheid om afbeeldingen te gebruiken die vrij zijn voor gebruik, aan deze afbeeldingen kunnen door de originele makers geen rechten worden ontleend. Overige intellectuele eigendomsrechten die binnen de bedrijfsuitoefening van Patrixweb | Design with style behoren komen toe aan Patrixweb | Design with style.

Artikel 4. Volledige dienstverlening en aansprakelijkheid

 1. Patrixweb | Design with style staat op geen enkele manier in voor de kwaliteit van de in de overeenkomst bepaalde dienst, indien de opdrachtgever geen bijpassend licentie aanschaft.
 2. Patrixweb | Design with style aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door haar gebouwde websites, webshops of mobiele applicaties. Opdrachtgever is uitdrukkelijk zelf verantwoordelijk voor het naleven van wettelijke verplichtingen die verbonden zijn aan het exploiteren van websites, webshops of mobiele applicaties.

Artikel 5. Totstandkoming van overeenkomst

 1. De overeenkomst ontstaat door middel van een aanbod door Patrixweb | Design with style en aanvaarding van het desbetreffende aanbod door de opdrachtgever.
 2. De opdracht tot het aangaan van een overeenkomst c.q. het gebruikmaken van websites, webshops of mobiele applicaties geschiedt per e-mail. Dit kan zijn door middel van een offerte/conceptovereenkomst.
 3. In beginsel staat de geldigheidsduur op de offerte aangegeven. Indien de termijn niet op de offerte staat vermeld, geldt een geldigheidsduur van dertig (30) dagen.
 4. Patrixweb | Design with style gaat uit van de juistheid van de verstrekte gegevens en informatie van de opdrachtgever. Mocht er twijfel bestaan aan de juistheid van de verstrekte gegevens of informatie van de opdrachtgever, dan behoudt Patrixweb | Design with style  zich het recht voor om het tarief hierop aan te passen.
 5. Na de totstandkoming van de overeenkomst en eerste termijn van factuurbetaling (30%) zal er binnen bekwame tijd door Patrixweb | Design with style overgegaan worden tot uitvoering.
 6. Een overeenkomst komt slechts tot stand, indien en voor zover Patrixweb | Design with style een opdracht van opdrachtgever middels een offerte ontvangt en voorzien van een handtekening. Patrixweb | Design with style behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor een opdracht niet te accepteren c.q. de overeenkomst te annuleren om enige reden.
 7. Opdrachtgever wordt in de schriftelijke overeenkomstbevestiging verzocht de daarin vermelde gegevens te controleren en eventuele correcties binnen acht (8) dagen na datum van schriftelijke overeenkomstbevestiging aan Patrixweb | Design with style kenbaar te maken; een en ander bij gebreke waarvan Patrixweb | Design with style ervan mag uit gaan dat de door haar vermelde gegevens correct zijn.
 8. Opdrachtgever kan uit hoofde van een advertentiecontract uitsluitend advertenties doen plaatsen welke betrekking hebben op zijn eigen bedrijf dan wel het bedrijf van zijn principaal.

Artikel 6. Geldigheidsduur offertes, betaling en betaaltermijn

 1. Patrixweb | Design with style heeft het recht uitgebrachte offertes te herroepen. De offertes hebben, tenzij anders in de offerte aangegeven, een geldigheidsduur van maximaal dertig (30) dagen, te rekenen vanaf de datum zoals vermeld in de offerte.
 2. Bij het verrichten van een betalingshandeling aan Patrixweb | Design with style dient opdrachtgever het factuurnummer te benoemen in het betalingskenmerk.
 3. Patrixweb | Design with style accepteert alleen girale betalingen, op uw factuur vind u het rekeningnummer waarnaar u het gefactureerde bedrag over dient te maken.
 4. Patrixweb | Design with style hanteert een betalingstermijn van dertig (14) dagen. Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald binnen de gestelde betalingstermijn, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Hiervoor mag Patrixweb | Design with style administratiekosten in rekening brengen. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim (zie artikel 16. Incassokosten).

Artikel 7. Duur en beëindiging overeenkomst

 1. Patrixweb | Design with style mag de overeenkomst per direct beëindigen op het moment dat opdrachtgever aan Patrixweb | Design with style meedeelt niet meer in staat te zijn om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen of op het moment dat Patrixweb | Design with style uit de omstandigheden mag afleiden dat opdrachtgever niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen of op het moment dat (de onderneming van) opdrachtgever zijn activiteiten staakt.
 2. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien:
  a. Opdrachtgever, al dan niet voorlopig, surseance van betaling wordt verleend.
  b. Ten aanzien van opdrachtgever een faillissement wordt uitgesproken.
  c. De onderneming van opdrachtgever anderszins wordt geliquideerd, gestaakt, beëindigd of geheel of gedeeltelijk aan een derde wordt overgedragen.
 3. Opzegging van de overeenkomst wordt gedaan middels een aangetekend schrijven, waarbij e-mail kan volstaan indien beide partijen hier aantoonbaar akkoord mee zijn gegaan.
 4. Bij beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, is Patrixweb | Design with style niet verplicht door opdrachtgever vooruitbetaalde bedragen te retourneren.

Artikel 8. Wijzigen & annuleren overeenkomst

 1. Wanneer de wens bestaat tussen Patrixweb | Design with style en opdrachtgever om de reeds bestaande overeenkomst te wijzigen, dan is deze wijziging geldig vanaf het moment dat de oude overeenkomst gewijzigd en aanvaard is door beide partijen.
 2. Indien opdrachtgever wenst de overeenkomst te beëindigen, dan komt dit recht toe aan de opdrachtgever wanneer de opdrachtgever een schadevergoeding betaald ter hoogte van de reeds verrichte werkzaamheden dan wel het resterende contractduur.
 3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 4. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Patrixweb | Design with style zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 5. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Patrixweb | Design with style de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 6. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Patrixweb | Design with style daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 7. In afwijking van lid 3 zal Patrixweb | Design with style geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Patrixweb | Design with style kunnen worden toegerekend.

Artikel 9. Advisering

 1. Het advies dat Patrixweb | Design with style verstrekt is vrijblijvend van aard, de opdrachtgever neemt zelfstandig de beslissing om het advies op te volgen.
 2. Patrixweb | Design with style heeft het recht om bij de uitvoering van de dienst een derde partij in te schakelen zonder de opdrachtgever hiervan op de hoogte te stellen. Eventuele meerkosten die hierbij ontstaan worden doorberekend aan de opdrachtgever. Uiteraard is het streven om de opdrachtgever hiervan tussentijds op de hoogte te stellen.
 3. Patrixweb | Design with style spant zich in om de opdrachtgever op de meest passende wijze te adviseren. Hierbij zal Patrixweb | Design with style zich ook inspannen om de verstrekte gegevens voor zover mogelijk te beschermen tegen onbevoegde derden.
 4. Wanneer er klachten zijn over de dienstverlening, dan ziet Patrixweb | Design with style deze klachten graag schriftelijk tegemoet en zal Patrixweb | Design with style zich inspannen om met de opdrachtgever een passende oplossing te vinden.

Artikel 10. Verplichting opdrachtgever

 1. Tegenoverstaande opdrachtgever heeft zich te houden aan de overeenkomst en de algemene voorwaarden. Wanneer de omstandigheden er om vragen kan alleen met toestemming van Patrixweb | Design with style worden afgeweken van de overeenkomst en algemene voorwaarden, dit zal dan uitdrukkelijk vermeld worden in de overeenkomst.
 2. Wanneer de omstandigheden of gegevens veranderen, dan dient de opdrachtgever Patrixweb | Design with style direct op de hoogte te stellen. Indien de omstandigheden zorgen voor meerwerk, dan zullen er meerkosten in rekening worden gebracht.

Artikel 11. Voorrijkosten

 1. Wanneer opdrachtgever wenst op locatie af te spreken van opdrachtgever, dan zijn de kosten voor rekening voor opdrachtgever. De voorrijkosten worden als volgt berekend:
  a. Er wordt een vergoeding in rekening gebracht ter hoogte van €0,29 per gereden kilometer.

Artikel 12. Aanpassing algemene voorwaarden

 1. De oprichter van Patrixweb | Design with style is ten alle tijden bevoegd om de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Van een wijziging van de algemene voorwaarden wordt opdrachtgever op de hoogte gebracht.
 2. Wanneer Patrixweb | Design with style besluit tijdens een reeds bestaande overeenkomst het uurtarief te verhogen, dan behoud opdrachtgever zich het recht voor om de overeenkomst te ontbinden. Binnen acht (8) dagen dient opdrachtgever zich op de ontbinding te beroepen.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. De overeenkomst die gesloten is tussen Patrixweb | Design with style en opdrachtgever behoort tot de categorie inspanningsovereenkomsten. Daarom kan Patrixweb | Design with style nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.
 2. Mocht Patrixweb | Design with style ondanks lid 1 toch aansprakelijk gesteld worden, dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een vergoeding van directe schade met een maximaal bedrag ter hoogte van het bedrag dat overeen is gekomen in de adviesovereenkomst (excl. BTW). Wanneer er sprake is van aansprakelijkheid ten gevolge van directe schade bij een duurovereenkomst, dan is de maximale hoogte van de schadevergoeding gelijk aan de hoogte van de meest recente betaalde factuur (excl. BTW) door opdrachtgever.
 3. In het hiervoor genoemde lid wordt gesproken over directe schade, onder directe schade dient men te verstaan : schade die in eng causaal verband staat ten aanzien van het gegeven advies. Hierbij staat centraal dat het maximale schadevergoedingsbedrag beperkt wordt met de genoemde maxima in lid 2.
 4. Iedere indirecte aansprakelijkheid t.a.v. de aangeboden diensten en producten wordt uitgesloten, denk hierbij aan gevolgschade, gemiste besparingen, gederfde winst, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, materialen en programmatuur van derden. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid die verband houdt met de verminking, vernietiging of verlies van documenten.
 5. Tenzij nakoming door Patrixweb | Design with style blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Patrixweb | Design with style wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien opdrachtgever Patrixweb | Design with style onverwijld schriftelijk in gebreke stelt waarbij een redelijke termijn voor de zuivering voor de tekortkoming gesteld wordt. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving te bevatten van de tekortkoming, opdat Patrixweb | Design with style in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te handelen.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Patrixweb | Design with style voor alle aanspraken van de door derden geleverde zaken en diensten die geleverd zijn aan Patrixweb | Design with style. Verder vrijwaart opdrachtgever Patrixweb | Design with style voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden ter zake van schade die ontstaan is door onrechtmatige of onzorgvuldig gebruik van het verleende product of advies van Patrixweb | Design with style.
 7. De wijze waarop opdrachtgever informatie tot zich neemt en interpreteert kan Patrixweb | Design with style niet tegengeworpen worden.

Artikel 14. Prijzen & betaling

 1. Prijzen zijn exclusief BTW, Patrixweb | Design with style behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor geldende tarieven tijdens de looptijd van de overeenkomst aan te passen. Van deze aanpassing zal Patrixweb | Design with style mededeling doen aan de opdrachtgever door middel van een e-mail. Indien opdrachtgever niet akkoord gaat met deze prijsaanpassing, kan hij/zij zijn/haar overeenkomst beëindigen per einde van de overeenkomstperiode met in achtneming van een opzegtermijn van vier (4) weken. Opzegging kan zowel schriftelijk als per e-mail geschieden.
 2. De betaling van het abonnementsgeld gaat middels factuurbetaling aan Patrixweb | Design with style voor het incasseren van de aangegeven gelden.

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Patrixweb | Design with style geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, scripts, cms, software, (digitale) bestanden, enz., blijven eigendom van Patrixweb | Design with style totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Patrixweb | Design with style gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Patrixweb | Design with style zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Door Patrixweb | Design with style geleverde zaken, die krachtens het onder lid 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt of doorverkocht.
 5. Voor het geval dat Patrixweb | Design with style zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Patrixweb | Design with style of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Patrixweb | Design with style zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 16. Incassokosten

 1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 8% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 150,-.
 2. Indien Patrixweb | Design with style hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 18. Hosting

 1. Een overeenkomst voor hosting van de ontwikkelde applicatie/website, zal extern plaats vinden bij een hostingbedrijf. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van een jaar en wordt stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd. Opzegging van de (verlengde) overeenkomst door opdrachtgever dient minimaal drie maanden voor het einde van de contractperiode te geschieden, aan Patrixweb | Design with style.
 2. Patrixweb | Design with style is niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid ten gevolge van storingen in het Internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit e.d.
 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan de applicatie/website, geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor:
  a. Handelingen en of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Nettiquette of de richtlijnen van de Reclame Code commissie.
  b. Het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden E-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming).
  c. Het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden
  d. Het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder kinderpornografie en discriminerende uitingen.
  e. Seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen.
  f. Het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het Internet of Intranet, waarbij enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken).
  g. Het afsplitsen van (computerprocessoren die na het verbreken van de (online verbinding met Patrixweb | Design with style ) blijven lopen binnen Patrixweb | Design with style of het internet.
  h. Het verspreiden van computervirussen.
 4. Het is opdrachtgever niet toegestaan de ontwikkelde applicatie/website te gebruiken voor erotisch, pornografisch of racistisch materiaal, illegale software, auteursrechtelijke audiobestanden (MP3) en hiermee vergelijkbaar materiaal.

Artikel 19. Overmacht

 1. Alle situaties van overmacht ontslaan Patrixweb | Design with style van enige verplichting tot nakoming van de overeenkomst, zolang de desbetreffende verhindering blijft voortbestaan. Aanspraak op schadevergoeding in dergelijke gevallen is uitgesloten.
 2. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Patrixweb | Design with style onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van verplichtingen van Patrixweb | Design with style jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van verplichting in redelijkheid niet van Patrixweb | Design with style kan worden verlangd.
 3. Ingeval van overmacht is Patrixweb | Design with style gerechtigd plaatsing in (een deel van) de oplage op een andere datum dan in de opdracht vermeld, uit te voeren, tenzij plaatsing op een specifieke datum overeen is gekomen, in welk geval opdrachtgever gerechtigd is ontbinding van de overeenkomst te vorderen met inachtneming van het bovenstaande voor zover het betreft de niet uitgevoerde plaatsing. Patrixweb | Design with style is verplicht hiervan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan opdrachtgever.
 4. Indien komt vast te staan dat Patrixweb | Design with style aansprakelijk is vanwege het toerekenbaar niet, niet tijdig of niet juist uitvoeren van opdrachten, is deze aansprakelijkheid te allen tijde en met inachtneming van het hierna volgende beperkt tot het bedrag waarvoor de opdracht dan wel het niet of niet juist uitgevoerde deel van de opdracht is aangenomen, behoudens voor zover er sprake is van opzet of grove schuld zijdens Patrixweb | Design with style.
 5. Patrixweb | Design with style is op generlei wijze aansprakelijk voor de inhoud van advertentie(s) inclusief foto- en/of illustratie materiaal. Opdrachtgever vrijwaart Patrixweb | Design with style in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de publicatie van advertenties voortvloeiende.
 6. Behoudens opzet of grove schuld van Patrixweb | Design with style, is Patrixweb | Design with style niet aansprakelijk voor eventuele schade aan het door opdrachtgever aangeleverde materiaal. Opdrachtgever is gehouden een back-up en/of afschriften van dit materiaal ook zelf te behouden en verzekerd te houden.
 7. Ingeval van langdurige verhindering of overmacht is Patrixweb | Design with style bevoegd voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden een vervanger aan te stellen, mits deze persoon/organisatie over alle benodigde kwalificaties beschikt en opdrachtgever akkoord gaat met de vervanger. Indien Patrixweb | Design with style niet in staat is een voor opdrachtgever in redelijkheid aanvaardbare vervanger te introduceren, is opdrachtgever gerechtigd de opdracht per direct te beëindigen.

Artikel 20. Bescherming persoonsgegevens

 1. Indien opdrachtgever informatie wenst over de wijze waarop zijn gegevens worden beschermd, dan kan opdrachtgever onze privacyverklaring inzien op de website.
 2. De verantwoordelijkheid over de juistheid van de gegevens ligt bij opdrachtgever en kan niet worden tegengeworpen worden jegens Patrixweb | Design with style.
 3. Wanneer Patrixweb | Design with style gebruik maakt van een derde partij voor opslag en verwerking van persoonsgegevens, dan is deze derde aansprakelijk in geval er schade ontstaat.

Artikel 21. Geldig Recht

 1. Op deze algemene voorwaarden, de producten en diensten is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 22. druk- en zetfouten

 1. Mededelingen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten, ingeval van twijfel dient opdrachtgever dienaangaande nader onderzoek te verrichten. Dit kan door simpelweg contact op te nemen met Patrixweb | Design with style

Wilt u meer informatie over onze diensten?

Logo Patrixweb

Hebben wij uw interesse?
Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 & 17:00 uur. 

Informatie

KvK nummer: 72315237
BTW-ID: NL001400573.B66
IBAN: NL41 KNAB 0257 6111 85
BIC: KNABNL2H

Adres

Kommedwarssteeg 93
7005 AC  Doetinchem
info@patrixweb.nl
06-23946380

Logo Patrixweb

Hebben wij uw interesse?
Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 & 17:00 uur. 

Kommedwarssteeg 93
7005 AC  Doetinchem
info@patrixweb.nl
06-23946380

KvK nummer: 72315237
BTW-ID: NL001400573.B66
IBAN: NL41 KNAB 0257 6111 85
BIC: KNABNL2H

Start chat
1
Heeft u vraag? Stel hem gerust.
Hi,
Mijn naam is Patrick, hoe kan ik u helpen?